Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.dagmarcanigova.sk

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na email dagmar@dagmarcanigova.sk

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dagmarcanigova.sk je Dagmar Rakovická Čanigová, IČO 513 095 05, so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01, Bratislava IV.  Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Dagmar Rakovická Čanigová, e-mail: dagmar@dagmarcanigova.sk, telefón: +421915124615.
 2. Predávajúcim je Dagmar Rakovická Čanigová, IČO 513 095 05 so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.dagmarcanigova.sk je Dagmar Rakovická Čanigová,
 4. IČO 513 095 05 so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01.
 5. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.dagmarcanigova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.dagmarcanigova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 8. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.dagmarcanigova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Mgr. Dagmar Rakovická Čanigová a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.dagmarcanigova.sk.
 10. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 11. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.dagmarcanigova.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Predávajúca nie je plátcom DPH.

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Ako Klient objednávate produkty i workshopy zásadne cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom objednávkového systému na webových stránkach, vyplnením tu umiestneného formuláru. 

2. POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB.  Na webovom rozhraní www.dagmarcanigova.sk nájdete všetky moje produkty a služby, vrátane produktov poskytovaných zdarma, s podrobným popisom ich formy, obsahu, s uvedením pre koho sú určené a aký prínos od nich môžete očakávať. Všetky prezentácie produktov a služieb uvedené na webovom rozhraní sú informativneho charakteru.

3. OBJEDNANIE PRODUKTOV A WORKSHOPOV (s termínom konania už uvedeného na webovom rozhraní): Pre objednanie prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár, kde ako Klient vyplníte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, email, pri objednávke na firmu aj údaje o firme, IČO, DIČ, IČ DPH), informácie o objednávanom produkte či workshope (vložením objednávaného produktu do „košíka“ webového rozhrania), a vyberiete spôsob úhrady.

a.) OBJEDNANIE ONLINE KONZULTÁCIE:

1. V prípade neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje, aká služba má byť neplnoletému poskytnutá. 

2. Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby. 

3. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný brať zreteľ, prihliadať na zdravotný stav klienta, ak má o ňom vedomosť.

4. Klient si je vedomý, že poskytované služby nie sú službami liečebnými a nenahrádzajú žiadny liečebný, zdravotný režim odporúčaný  lekárom, praktickým lekárom, lekárom špecialistom alebo iným lekárom odborníkom. V prípade, že zdravotný stav klienta si vyžaduje zvláštny stravovací režim, je klient povinný sa o službe poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom.

5. O užívaní doplnkov výživy je klient povinný sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, odborným lekárom či lekárom špecialistom.

6. Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o svojom zdravotnom stave, stravovacích zvyklostiach a stravovacích návykoch , pohybovej aktivite, spánkovom režime, emočnom a stresovom faktore a všetkých zmenách súvisiacich so stravovaním, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť. V opačnom prípade nie je možné  očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa. 

7. Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory, napr.  prostredie v ktorom klient žije, zamestnanie, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom. 

8. Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní  poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa. 

9. Klient môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa o ukončenie poskytovanej služby bez uvedenia dôvodu a to bez finančnej náhrady, ak nie je dohodnuté inak.
Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

10. Za poskytnutie služby má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke www.dagmarcanigova.sk , cena za poskytnutie poradenstva/konzultácia, cez Skype zostavenie jedálnička na mieru je zverejnená na stránke služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti a to ešte pred poskytnutím služby. 

11. Ak Klient chce využívať po ukončení Konzultácie online službu prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorá je nad rámec služieb, je povinný si za túto službu vopred zaplatiť v zmysle platného cenníka na stránke www.dagmarcanigova.sk:

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačítko „Odoslať“. 

O obdržaní objednávky vás budem informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z mojej strany, pokiaľ to není v tomto potvrdení výslovne uvedené. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informácie o prijatí objednávky v následujúcom emaile. Do momentu než je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Zmluva týkajúca sa produktu uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej Zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe dohody so mnou.

V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola uskutočnená a takovou objednávkou se ďalej nezapodievam. 

Objednávať produkty cez webové rozhranie alebo emailom je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Upozorňujem však, že výnimočne môže dojsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo v dôsledku okolností, za ktoré nezodpovedám, akými sú výpadky pripojenia k internetovej sieti. 

4. Zmluva i VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná. 

 

Článok IV.

Cena produktov, služieb a platba

1. Cena produktov a služieb. Pri jednotlivých položkách produktov a pri workshopoch je na webovom rozhraní uvedená aj ich cena. Ceny sú platné po celú dobu, kedy sú na webovom rozhraní uvedené. Ceny workshopov zahŕňajú náklady spojené s realizáciou akcie, teda aj náklady na prenájom priestoru vrátane technického vybavenia, organizačného a materiálového zabezpečenia, pokiaľ nie je uvedené inak v popisu akcie. Jedná se o konečné ceny, pretože s ohľadom na charakter produktov a služieb (tj. workshopov) nevznikajú náklady na dopravu ani iné náklady spojené s ich dodaním. 

2. Zjednanie kúpnou cenou či cenou za účasť na workshope (ďalej len „cena“)  je cena uvedená pri produktoch či služby v okamihu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo ku zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým sa myslí predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobná chyba v procese uzatváraní Zmluvy, potom nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu, produkt alebo službu dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany i k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene ceny v období medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí cena platná v okamihu odeslania objednávky, ak nepríde medzi námi k inej výslovnej dohode. 

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté ina, som povinná vám produkt či službu dodať až po úplnom zaplatení zjednanej ceny. Do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva produkt v mojom vlastníctve.

4. Spôsob platby. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.dagmarcanigova.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY: V prípade bezhotovostného prevodu je cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe v zálohovej faktúre. V prípade workshopu musí byť cena uhradená tak, aby najneskôr tri pracovné dni pred konaním workshopu bola pripísaná na bankový účet predajcu. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet predajcu.

 

V prípade bezhotovostného prevodu vykonaného na základe zálohovej faktúry vám o prijatí platby vystavím a na email uvedený v objednávke zašlem doklad/faktúru o prijatí platby

Produkty ani workshopy nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

Článok V.

Dodacie podmienky

Spôsob dodania digitálnych produktov (eBooky, kurzy, videá, nahrávky)

 1. Spôsob dodania produktov. Pri kúpe eBooku bude digitálny obsah vo formáte .docx .doc alebo pdf (ebook) alebo odkaz pre ich stiahnutie či spustenie dodaný po zaplatení kúpnej ceny na vami v objednávke uvedenú emailovú adresu.
 2. Dodacia lehota. Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba vykonaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, kedy bude platba pripísaná na bankový účet predajcu. Pri platbe online platobnou kartou alebo rychlým online prevodom bude produkt dodaný obratom po úspešnom vykonaní platby.
 3. Po dodaní produktov si, prosím, čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu, a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma, prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 4. Digitálny obsah (videokurz, eBook k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce predovšetkým otvorenie a prácu s dokumentami vo formáte .docx, .doc a .pdf a prehrávanie video a audio súborov
 5. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou pomocou e-mailu je produkt zaslaný, Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 6. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu dagmar@dagmarcanigova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 7. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese dagmar@dagmarcanigova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

 

B. Dodacie a storno podmienky workshopov

 1. Spôsob dodania: Workshop bude dodaný (uskutočnený) podľa podmienok uvedených v popise akcie na webovom rozhraní alebo individuálne zjednaných. Klient má právo absolvovať workshop za podmienok riadnej úhrady celej ceny. Ako Poskytovateľ si vyhradzujem právo po predchádzajúcej osobnej skúsenosti s účastníkmi vopred odmietnuť ich účasť na workshope, kurze, živej akcii, online produkte, seminári a to tak, že z mojej strany dôjde k vystaveniu opravného daňového dokladu a následne vrátenie plnej sumy za produkt/kurz a to aj v prípade, že sa účastník opakovane pokúša o vytvorenie novej objednávky. V prípade, že sa záujemca o kurz, ktorému bola plne vrátená suma dožaduje svojho miesta na kurze, vyhradzujem si právo zásahu SBS služby, ktorá ho vyvedie, tak aby nenarúšal priebeh, psychickú pohodu lektorov, organizátorov a iných účastníkov kurzu. Ako Poskytovateľ som oprávnená zmeniť jednostranné podmienky klientom zvolenej vzdelávacej/zážitkovej akcie napr. čas konania, miesto konania v rámci rovnakej obce/mesta, pričom vás o tom, samozrejme, čo najskôr vyrozumiem. Zodpovedám aj za to, že zmenou podmienok nebude dotknutý účel workshopu. Workshop sa uskutoční iba v prípade, že si ho objedná a uhradí minimálny počet záujemcov stanovený Poskytovateľom. V opačnom prípade či zásahu vyššej moci si vyhradzujem právo workshop zrušiť. V takomto prípade všetkých prihlásených účastníkov budem včas informovať.
 2. Možnosť účasti náhradníka: Na workshop môžete miesto seba vyslať náhradníka v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete ako Klient zúčastniť objednaného workshopu, ak je to vzhľadom k obsahu workshopu prípustné a možné. V prípade vyslania náhradníka ma prosím čo najskôr emailom alebo telefonicky o tejto skutočnosti a pokiaľ je možné aj o dôvode, informujte.
 3. Vzdelávacie materiály a informácie: Akékoľvek informácie a akékoľvek písomné podklady, materiály, skriptá, zvukové záznamy a nosiče, doporučenie, techniku, údaje osobného charakteru a ďalšie metódy predávané lektorom vedúcej akcie sú určené iba pre účely konkrétnej vzdelávacej akcie a osobnú potrebu jednotlivých Klientov. Nie je dovolené bez môjho vedomia a predchádzajúceho písomného súhlasu akokoľvek šíriť a predávať ďalej tretím osobám, upravovať, rozširovať a kopírovať je v celom či čiastočnom rozsahu, používať k akýmkoľvek komerčným účelom či inde publikovať. Klient, Poskytovateľ i prípadný ďalší zúčastnený lektor berú týmto na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré o sebe vzájomne účastníci i lektor pri štúdiu získajú, sú považované za veľmi dôverné a citlivé a s ako takými budú s nimi ďalej narábať.
 4. Zodpovednosť v priebehu vzdelávacej akcie: Klient je v celom priebehu vzdelávacej akcie za seba, svoje rozhodnutia a svoje konanie voči sebe aj ostatným plne zodpovedný. Vzdelávacia akcia nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. V prípade, že ktorýkoľvek účastník v priebehu vzdelávacej akcie dodržuje lekárom stanovenú diétu, zaväzuje sa informovať lektora o tejto skutočnosti. Každý účastník je zodpovedný za prípadné škody spôsobené sebe alebo ďalším Klientom svojim neuváženým či iným správaním či za škody im spôsobené na majetku a zariadenia priestorov, ktoré používa v priebehu konania workshopu.
 5. Možnosť vylúčiť klienta z účasti: Klienti sú povinní pri účasti na workshope nenarušovať jeho priebeh, pričom za rušenie je považovaný aj neskorý príchod. Som oprávnená Klienta vylúčiť z účasti na workshope či jeho časti v prípade, že Klient nerešpektoval tieto VOP a v dôsledku toho akokoľvek poškodil priebeh workshopu, ostatných klientov či lektora alebo v prípade, že priebeh akcie resp. jednotlivých stretnutí narušovať nevhodným správaním (tj. správaním proti pravidlám slušného správania). V prípade vylúčenia Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrátenie peňazí z už zaplatenej ceny a to ani jej časti.
 6. Storno podmienky: V prípade, že by workshop bol zrušený z dôvodu na mojej strane a vy ako Klient ste už cenu uhradili, obdržíte do 14 dní odo dňa, kedy bude rozhodnuté zrušenie workshopu, späť celú zaplatenú čiastku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na použití platby na náhradnú akciu podľa vašeho výberu či na inom riešení. Ak nebude dohodnuté inak, bude vám platba vrátená rovnakým spôsobom ako bola prijatá. Ako klient ste oprávnení svoju účasť na vzdelávacej akcii zrušiť. V prípade, že ste už uhradili cenu workshopu a zrušíte účasť najneskôr 14 dní pred konaním workshopu, vrátim vám 100% zaplatenej ceny. Pokiaľ účasť zrušíte v dobe 13 až 7 dní pred konaním workshopu, vrátim vám 70% zaplatenej ceny. pri zrušení účasti 6 až 4 dni pred konaním workshopu vám vrátim 50%. Ak by ste zrušili účasť v dobe 3 až menej dní pred zahájením workshopu, nebude vrátená vám zaplatená cena, ale môžete za seba poslať náhradníka, ak to umožní obsah a charakter workshopu.
 7. Súhlas s vyhotovením a použitím fotografii a videozáznamov: Prihlásením na workshop a zaplatením jeho ceny dávate súhlas s tým, aby v priebehu akcie boli vyhotovené fotografie a videozáznamy aj vašej osoby ako účastníka akcie a aby boli použité k dokumentácii na internetových stránkach a v mojich propagačných materiáloch. Tento súhlas ste oprávnení kedykoľvek neskôr odvolať prostredníctvom emailovej správy zaslanej na moju emailovú adresu či dopisom zaslaným na doručovaciu adresu uvedenú vyššie v čl. I VOP. Pri fotografiách a záznamoch nebudú uvedené žiadne vaše ďalšie osobné údaje, pokiaľ sa na tom vyslovene nedohodneme.

C. Dodacie a storno podmienky online konzultácii

1. Spôsob dodania: Online konzultácie sú poskytované formou Skype. Klientovi bude poskytnutá online konzultácia za podmienok riadnej úhrady zvoleného počtu konzultácii.

2. Storno podmienky: Pokiaľ sa Klient nezúčastní online konzultácie, na ktorej bol s Poskytovateľom vopred na základe e-mailovej komunikácie dohodnutý a neupovedomí Poskytovateľa o svojej neúčasti v dostatočnom predstihu (24 hodín) pred uskutočnením konzultácie, nemá nárok na vrátenie peňazí.

Poskytovateľ je tiež oprávnený objednávku stornovať, ak klient vzbudzuje pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania či rozumie, čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil povinnosti voči poskytovateľovi alebo javí známky inak neštandardného chovania a správania.

Článok VI.

Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosť s hardwarom a softwarom

 1. Produkty (digitálny obsah) posielam iba vám, ako Klientovi, na vašu elektronickú adresu, prípadnr sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúcí otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .docx a pdf. Obsah videokurzov prehrajete pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nevyhnuté, aby ste byli pripojený k sieti internetu s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže se stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serverov. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

  2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho využitie ďalšími osobami. Produkty slúžia iba ku vzdelávacím účelom a informačným účelom a sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Tieto produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu, terapiu a nie sú zdravotnou službou, a teda nenahrádzajú ani lekársku či inú zdravotnú starostlivosť. Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikovaní postupov, rád a doporučení uvedených v produktoch.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty ručím ja, Dagmar Rakovická Čanigová, zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, vrátim mu plnú cenu, za ktorú produkt kúpil.
 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu dagmar@dagmarcanigova.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 5. Ak je vám spoločne s produktom alebo objednávkou workshopu poskytnutý darček, je darovacia znluva medzi nami uzavretá s rozvádzacou podmienkou, že ak by došlo k odstúpeniu od Zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodou, naberá darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutí darček najeneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade zjednanej ceny produktu, ak nie je na webovom rozhraní inak uvedené.

Článok IX.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na dagmar@dagmarcanigova.sk.
 2. Alternatívne riešenie sporov:
 1. a) Ako nakupujúci – spotrebiteľ – máte právo obrátiť sa na mňa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na dagmar@dagmarcanigova.sk), ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým vybavujem vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že som porušila vaše práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Neposkytujem osobné údaje Klienta tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Ako prevádzkovateľ získavam od vás nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Ako prevádzkovateľ som povinná zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak Klient súhlasí so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasí so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

 

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.dagmarcanigova.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Vyhradzujem si právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na mojej internetovej stránke.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali všeobecné obchodné podmienky, porozumeli im a súhlasíte s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2018.

V Bratislave, 10.10.2018

Mgr. Dagmar Rakovická Čanigová